خانه / مقالات / علل خرابی یاتاقان

علل خرابی یاتاقان

علل خرابی یاتاقان

عمریک یاطاقان غلتشی به کل تعداد سیکل های تنش و بار هایی که به اجزای غلتشی وغلتک های یاطاقان وارد می شود بستگی دارد.روش استاندارد شده محاسبه تنش های دینامیکی یاطافان بر پایه ویژگی خستگی مواد تشکیل دهنده یاطاقان که با عث خرابی در یاطاقان میشود،می باشد. خستگی معمولی با پوست پوست شدن وورق ورق شدن در سطح یاطاقان آشکار خواهدشد.

۱-خرابی ناشی از جازدن

خرابی محلی در شیار های یاطاقان ناشی از عیب جازدن یاطاقان می باشد.این خرابی برای نمونه زمانی رخ می دهد , که رینگ داخلی یاطاقان غلتشی استوانه ای به خوبی در رینگ خارجی آن حا زده نشود و یا نیروی جا زدن یاطاقان در وسط اجزای یاطاقان وارد شود.

حوزه بار رینگ یاطاقان، ناشی از بارهای خارجی اعمال شده وشرایط گردش یاطاقان است , که این حوزه با کدر شدن شیار های یاطاقان مشخض میشود.
شیار های غیر عادی روی یاطاقان،ناشی ازپیشبار مخربی است که از جا زدن خیلی محکم یاطاقان ویا تنظیم غیر دقیق یاطاقان روی محور ،می باشد.

۲-آلودگی

ذرات خارج که روی سطح یاطاقان قرار می گیرند موجب خستگی زودرس در یاطاقان می شوند.ذرات خارجی که دارای خاصیت سایندگی هستند خرابی یاطاقان را تسریع می بخشند وباعث خشن شدن سطوح و کند شدن یاطاقان می شوند.سایش زیاد موجب لقی بیش از اندازه در یاطاقان می شود.

آلودگی ها:

۱-قطعات آلوده
۲-گرد وخاک
۳-درز گیری نا کافی
۴-روانساز های آلوده
۵-خرده فلز های قطعات دیگر , که همراه روانساز ها به یاطاقان منتقل میشود.

۳-خوردگی

خوردگی در یاطاقان های غلتشی ممکن است به شکل های مختلف وبه دلایل گوناگون رخ دهد. خراب
ناشی از خوردگی با سر وصدایاطاقان هنگام کارکردن آشکار می شود.زنگ زدگی حاصل از خوردگی
توسط اجزای یاطاقان ساییده می شوند وباعث سایش سطح یاطاقان می شود.

عوامل خوردگی:

۱-آببندی نا کافی در برابر رطوبت و بخا ر آب
۲- روانساز هایی که حاوی اسید می باشند
۳-محیط نامناسب انبار نگهداری یاتاقان ها
سایش ساچمه ها با شیار یاطاقان با خراش هایی در سطح غلتک یاطاقان ظا هر می شود. این خراش ها در مقایسه با دندانه شدن اجزای یاطاقان در اثر نصب نا مناسب دارای لبه های برآمده نیستند
سایش میان ساچمه هاو شیار یاتاقان در اثر ارتعاشات در سطح هایی از یا تاقان که ساکن هستند باعث ساییدگی شدید می شوند.چنین خرابی در ماشین هایی که در حال سکون در معرض ارتعاشات هستند به وجو د خواهدآمد که راه بر طرف کردن آن ایجاد لبه های مناسب در یاطاقان ویااستفاده از ابزار مناسبی برای محافظت یاطاقان در هنگام دوران می باشد.
خوردگی که سطح یاطاقان را از میان می برددر سطوحی رخ می دهد که انطباق آن ها با سایر اجزاء به صورت آزاد می باشد.حرکت های ریزی که در چنین سطوحی رخ می دهد با عث سایش زیادی می شود که حرکت یاطاقان را کند کرده وبه سطح محور آسیب می رساند. را ه حل بر طرف کردن این مشکل استفاده از انطباق محکم میان این سطوح می باشد.

۴- عبور جریان

عبور مداوم جریان الکتریسیته از یاطاقان باعث ایجاد خراش های قهوه ای رنگ موازی با محور در تمام محیط غلتک و سایر اجزای غلتشی یاطاقان می شود.

۵-روانسازی ناقص

روانسازی ناقص در اثر تامین نا کافی روانساز ویا استفاده از روانسازهای نا مرغوب ایجاد می شود.
اگر لایه روغن کافی میان سطوح تامین نشودکه حرکت لغزشی وسایش به وجود خواهد آمدکه علت تشکیل حفره های ریز و پوست پوست شدن سطح در غلتک های یاطاقان می باشد در مواردی که عمل روانسازی بیش از اندازه انجام می شود ،روانساز به دلیل حرکات شدید یاطاقان گرم شده وخاصیت خودرا از دست می دهند وبا عث خرابی شدید در یاطاقان می شوند .از نگهداشتن روانساز ها در یاطاقان به خصوص در سر عت های بالا بپر هیزید.

کف تراش سرسیلندر