دستگاه قطعه شور

دستگاه قطعه شور مخصوص شستشوی سیلندر سرسیلندر میل لنگ شاطون وغیره

 

44314-MedPic